Michaelad Autoservis PohoříGDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři, dovolte nám Vás informovat o tom, jak fyzická osoba podnikající Michael Novotný, IČO: 17822441, se sídlem Primátorská 296/38, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň (dále také jako „my“ nebo „naše společnost“) zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v souvislosti s odběrem či poskytnutím zboží, případně v souvislosti s vyřizováním reklamací, stížností apod. nebo při Vaší návštěvě v areálu naší společnosti. Smyslem informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Kdo osobní údaje spravuje?

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba podnikající, tj. Michael Novotný, IČO: 17822441, se sídlem Primátorská 296/38, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň, registrován u živnostenského úřadu v Praze.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme zejména v souvislosti s odběrem a poskytnutím zboží získávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e- mail) a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů naší společnosti (jedná se např. o obrazový záznam z kamerového systému o pohybu osob ve venkovních prostorech areálu naší společnosti).

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci; výjimečně z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam); z kamerového systému a od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas

4. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje, bez jejichž znalosti nelze realizovat odběr nebo dodávku zboží, vyřídit reklamaci, stížnost apod. Vaše osobní údaje zpracováváme tedy zejména v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy o dodání zboží nebo případně jiné smlouvy. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, zejména pro ochranu majetku před krádežemi a bezpečnost osob nebo pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů.

5. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména manuálním způsobem v informačních a účetních systémech a to prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Tyto osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, avšak pouze v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních o patření.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovává a uchovává naše společnost po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Údaje jsou uchovávány zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení, popř. po vyřízení reklamace, stížnosti apod. jsou osobní údaje uchovávány zpravidla po dobu dalších 4 let z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti (pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů) a poté jsou zlikvidovány, s výjimkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů. Tyto dokumenty je naše společnost povinna uchovávat po dobu stanovenou zvláštními zákony a po uplynutí těchto lhůt je zlikviduje. Obrazový záznam z kamerového systému je uchováván po dobu ne delší než 1 měsíc od jeho vzniku a poté (pokud nedošlo k žádnému bezpečnostnímu incidentu a není využit pro účely správního či trestního řízení) je smazán.

7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo požádat naši společnost, aby Vám poskytla informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, a to zejména o účelu a právním základu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získávány přímo od Vás a o době uložení osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, můžete od naší společnosti požadovat:

vysvětlení;
aby byl odstraněn závadný stav, zejména provedení opravy nepřesných neb o doplnění neúplných údajů;
dočasné omezení (blokaci) zpracování. Od 25.05.2018 máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu), právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (u automatizovaného zpracování), nebo právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti se na nás můžete obracet písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


Michael Autoservis

Pohoří 223

Tel.: 728 702 649

E-mail: m.n.olesnice@gmail.com

Spojte se s námi
Kde Nás najdete
Sledujte Nás

Kontaktujte nás

    Přejít nahoru